ورود به صفحه اصلی ویژه مشتریان اینترنت ورود به سامانه اعتباری تلفن ثابت ورود به سامانه جامع امور مشترکین  ویژه کارکنان شرکت مخابرات ارتباط با ما پست الکترونیک هم کد سازی هم کد سازی استان اردبیل ویژه مشترکین تلفن ثابت